Regulamin

REGULAMIN SERWISU exeBOOK.pl

  1. exeBOOK jest platformą wspomagającą naukę informatyki przeznaczoną dla wszystkich typów szkół.
  2. exeBOOK jest własnością Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą w Warszawie (00- 394) przy ul. Solec 38 lok. 103, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043879. Zwane dalej PTI.
  3. Korzystać z exeBOOK mogą szkoły, które zarejestrowały się przez formularz rejestracyjny exeBOOK oraz zaakceptowały Regulamin oraz uczestniczą w programie Klasa z ECDL.
  4. Korzystanie z exeBOOK jest i pozostanie całkowicie bezpłatne.
  5. Materiały składające się na exeBOOK objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Aby zobaczyć kopię licencji wejdź na https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl lub napisz do Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
  6. Każda zarejestrowana szkoła otrzymuje co najmniej 2 dostępy dla nauczycieli składające się z zanonimizowanego loginu i hasła.
  7. Zalogowanie się do exeBOOK jest jednocześnie akceptacją Regulaminu.
  8. Po zalogowaniu nauczyciel może wygenerować konta dla uczniów / studentów, które udostępnia w celu wykonywania ćwiczeń zawartych w exeBOOK.
  9. PTI oświadcza, iż nie odpowiada za dane zawarte przez nauczycieli przy generowaniu kont uczniów / studentów. W szczególności nie odpowiada za podanie danych osobowych uczniów / studentów. PTI zaleca rejestrowanie uczniów / studentów poprzez nadanie im identyfikatora np. „uczeń 1”, „uczeń 2” lub "numer albumu X", "numer albumu Y", itd.
  10. PTI oświadcza, iż nie przetwarza danych uczniów / studentów, ani nauczycieli / wykładowców w ramach usługi exeBOOK.

Kontakt w sprawach związanych z serwisem exeBOOK możliwy jest pod adresem: kontakt@exebook.pl