Licencja

Wszystkie materiały w serwisie exeBOOK objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycieniekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę z jej treścią lub napisz do Creative Commons, PO Box1866, Mountain View, CA 94042, USA.© Copyright by Polskie Towarzystwo Informatyczne.

W ramach praw autorskich chronionych ustawą z dnia 4 lutego 1994 (z późniejszymi zmianami) Prawo autorskie i prawa pokrewne PTI wyraża zgodę na niekomercyjne korzystanie z niniejszego materiału.