Instrukcja obsługi

Procedurę rejestracji szkoły w portalu exeBOOK, należy rozpocząć od wybrania na stronie głównej przycisku "REJESTRACJA SZKOŁY", znajdującego się w prawym dolnym rogu, pod przyciskiem "AUTORZY". Ta operacja powinna przenieść użytkownika do ekranu z formularzem rejestracji (zgłoszenia) szkoły do exeBOOK.

W kolejnym kroku należy wypełnić formularz zgłoszenia podając:
 • Pełną nazwę szkoły.
 • Pełny adres szkoły w tym:
  - Ulicę
  - Numer
  - Kod pocztowy
  - Miejscowość
  - Województwo
 • Adres e-mail szkoły (nie osoby rejestrującej) - na ten adres zostanie wysłany link aktywujący zgłoszenie, a w dalszej części procedury dane kont dla nauczycieli. Podany adres e-mail jest weryfikowany przez administrację portalu, w trakcie procedury aktywacji konta.
 • Adres strony WWW szkoły (opcjonalnie) - podanie adresu ułatwi weryfikację szkoły przez administrację portalu.
 • Dane osoby do kontaktu, która jest odpowiedzialna za proces rejestracji szkoły w portalu. Wyznaczenie takiej osoby jest niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.
 • Numer kontaktowy do osoby wskazanej jako odpowiedzialna za obsługę procedury rejestracji ze strony szkoły.
 • UWAGA
  W przypadku jeżeli zgłaszana szkoła uczestniczy w programie "Klasa z ECDL", należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru, w dolnej części formularza.
   
  Na końcu formularza znajduje się pole w którym można umieścić dodatkowe (opcjonalne) informacje dotyczące szkoły lub zgłoszenia. Wprowadzone informacje będą widoczne dla obsługi portalu, wraz ze zgłoszeniem szkoły.

Jako potwierdzenie zgłoszenia na adres e-mail szkoły wysłana zostanie wiadomość. Przykładowa treść oraz wygląd wiadomości znajduje się na ekranie obok.
Szkoła powinna odebrać wiadomość i potwierdzić prawidłowość zgłoszenia poprzez kliknięcie zielonego przycisku, lub adresu www, znajdującego sie pod przyciskiem.
 
UWAGA
Bez potwierdzenia zgłoszenie nie będzie dalej przetwarzane, a po upływie 10 dni usunięte z bazy zgłoszeń.

Po potwierdzeniu zgłoszenia, procedura rejestracji jest kontynuowana po stronie obsługi portalu. Zgłoszenie jest weryfikowane i w tym czasie pracownik obsługi może kontaktować się ze szkołą. Po prawidłowym zweryfikowaniu zgłoszenia, przydzielane są konta dla nauczycieli, które szkoła otrzymuje w formie wiadomości e-mail.
 
Wiadomość z danymi konta typu "nauczyciel", jest jednocześnie potwierdzeniem przystąpienia szkoły do portalu, czyli zakończenia procedury rejestracji.
 
Przykład wiadomości zawierającej dane do logowania dla nauczyciela, został przedstawiony na obrazie obok.

Od tego momentu szkoła/nauczyciel może korzystać z konta w portalu exeBOOK. Domyślnie wydawane są dwa konta dla szkoły, jednak w przypadku uzasadnionej potrzeby wydania kolejnego konta, obsługa portalu może udostepnić kolejne loginy i hasła. Prośbę o dodatkowe konta należy kierować na adres e-mail, dostępny w zakładce kontakt.
 
Szkoła może dowolnie dysponować przydzielonymi loginami, przekazując je wybranym nauczycielom. Konta wydawane są dla szkoły, dlatego ich wykorzystanie poza zgłoszoną placówką (np. przekazanie osobom nie będącym nauczycielami w szkole), jest zabronione. Szkoła ponosi odpowiedzialność za operacje realizowane z konta nauczyciela, przydzielonego dla szkoły.
 
Przydzielenie kont nauczyciela szkole, kończy procedurę rejestracji.

W portalu exeBOOK funkcjonują trzy rodzaje obiektów: szkoła, nauczyciel, uczeń. Szkoła jest elementem najwyższego poziomu, do której mogą zostać przypisani nauczyciele i uczniowie. W związku z tym pierwszą czynnością którą należy wykonać przed rozpoczęciem pracy w portalu jest Rejestracja szkoły (pierwsza zakładka). Szkoła po wypełnieniu formularza rejestracji otrzymuje identyfikator według schematu: X-000 gdzie X to litera identyfikująca wojewóztwo, a 000 to numer identyfikujący szkołę w tym województwie. Po założeniu obiektu typu "szkoła", można do niej dopisać konta nauczycieli. Każda zgłoszona szkoła otrzymuje domyślnie dwa konta dla swoich nauczycieli.


Konta typu nauczyciel mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w ramach zajęć prowadzonych w szkole do której należą konta. W uzasadnionych przypadkach, szkoła może zwrócić sie z prośbą o wydanie kolejnych kont. W tym celu należy skotaktować się z obsługą portalu. Aktualne dane kontaktowe znajdują się w zakładce kontakt. Konta dla nauczycieli posiadają login w którym znajduje się identyfikator szkoły (np. Z-000) oraz numer kolejny konta wydanego dla szkoły (np. 01). Każde konto nauczyciela posiada wygenerowane losowo hasło. Zarówno login jak i hasło są przesyłane na adres szkoły po zakończonej rejestracji. Hasła na kontach nie mogą być zmieniane. Wygenerowane hasło powinno być wykorzystywane przez nauczyciela w taki sposób, aby nie zostało ujawnione innym osobom (w szczególności uczniom / studentom). Istnieje możliwość zablokowania konta nauczyciela i wydania w to miejsce nowego. W tym celu szkoła powinna skontaktować się z obsługą portalu exeBOOK.pl Nauczyciel może zalogować sie do panelu exeBOOK poprzez wybranie przycisku: "logowanie nauczyciela", dostępnego na głównej stronie portalu.

Po zalogowaniu nauczyciel może:

 • przeglądać zawartość modułów - podgląd wszystkich ćwiczeń w ramach wszystkich modułów,
 • tworzyć / usuwać / modyfikować konta dla uczniów / studentów,
 • drukować loginy kont w formie dyplomu lub roboczej notatki,
 • tworzyć / usuwać / modyfikować grupy,
 • przypisywać konta do utworzonych grup,
 • udostepniać lub blokować ćwiczenia i zadania dla grup,
 • oglądać wyniki ćwiczeń sprawdzanych przez system.

Konta typu uczeń / student są generowane przez nauczyciela w systemie. Każde konto posiada swój unikalny login, który stanowi jednocześnie hasło. Jest to ciąg znaków, który loguje i identyfikuje ucznia / studenta w portalu. Dodatkowo nauczyciel po utworzeniu konta, może dopisać informacje które pozwolą mu na lepszą identyfikację osoby. Każde konto powinno zostać przypisane do jednej z utworzonych grup, ponieważ bez takiego przypisania, nie będzie można udostepniać zablokowanych ćwiczeń i zadań.

Uczeń lub student loguje się do portalu exeBOOK z użyciem swojego indywidualnego kodu, korzystając z opcji dostepnej pod przyciskiem "logowanie udznia / studenta", dostępnym na stronie głównej portalu. Po zalogowaniu, osoba ta otrzymuje dostęp do wszystkich modułów i zawartych w nich ćwiczeń / zadań, jakie zostały udostępnione przez jego nauczyciela. Pozostałe zadania będą oznaczone symbolem kłódki. Każda odpowiedź (w ćwiczeniach z automatycznym sprawdzaniem) jaka zostanie przesłana przez ucznia / studenta do portalu, jest rejestrowana na jego koncie. Dzięki temu nauczyciel który udostępnia konto, ma możliwośc obserwowania wyników jakie uzyskała osoba logująca się na każde z utworzonych kont.

Konta typu uczeń / student nie posiadają dodatkowego panelu do po zalogowaniu. Logowanie jedynie udostepnia ćwiczenia i zadania które zostały "otwarte" przez nauczyciela oraz rejestruje wyniki. Fakt że osoba jest zalogowana na konto, potwierdza informacja w prawym górnym rogu ekranu, pod logo Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dodatkowo obok opisu identyfikującego konto znajduje się ikona pozwalająca wylogować się z portalu. Należy pamiętać aby każdorazowo wylogować się z konta ucznia / nauczyciela, po zakończeniu pracy w portalu exeBOOK. Jest to szczególnie istotne na komputerach ogólnodostepnych (np. w salach komputerowych), ponieważ pozostawienie zalogowanego użytkownika może prowadzić do nieuprawnionego dostępu do konta przez osobę nieupoważnioną.

Portal exeBOOK umożliwia organizację kont uczniów / studentów w grupy. Grupy są tworzone przez nauczyciela i umożliwiają tworzenie prostych struktur organizacyjnych, np. podziału na klasy. Grupy są wykorzystywane nie tylko dla ułatwienia pracy z dużą liczbą kont, ale do udostępniania wybranych ćwiczeń, zadań lub całych rozdziałów. W związku z tym, każde konto ucznia / studenta powinno być przypisane do grupy. Brak przynależności do jakiejkolwiek grupy, spowoduje zablokowanie możliwości udostepniania zamkniętej części modułów oraz śledzenia udzielonych odpowiedzi. Konto ucznia / studenta może być przypisane tylko do jednej grupy. Istnieje jednak możliwość przenoszenia kont(a) pomiędzy grupami - zmiana przydziału.

Konta uczniów / studentów przypisane są do kont nauczycieli. Oznacza to że nauczyciel może zarządzać tylko kontami, które zostały założone z jego profilu. Dostęp do listy kont oraz możliwych do wykonania na kontach operacji, uzyskuje sie poprzez kliknięcie przycisku  KONTA, znajdującego się w menu po lewej stronie, w profilu nauczyciela. W sekcji KONTA znajduje się pełna lista kont, założonych i zarządzanych przez nauczyciela.

Lista posiada wyszukiwarkę (obiekt C na rysunku poniżej) która ułatwia szybkie odnaleznienie konta. W polu wyszukiwania można wpisać fragment kodu lub nazwy konta. Po kliknięciu przycisku Szukaj, zostaną wyświetlone tylko konta, spełniające podane kryteria. Dodatkowo każde konto posiada trzy przyciski, znajdujące sie po prawej stronie tabeli (obiekt G). Umożliwiają one kolejno: zapisanie zmian wprowadzonych na koncie (nazwa, grupa), wydruk kodu dostępu w formie certyfikatu A4, usunięcie konta oraz całej historii udzielonych odpowiedzi. Przypisanie konta do grupy, odbywa się za pomocą wyboru z listy rozwijanej (obiekt F) oraz zatwierdzeniu zielonym przyciskiem Zapisz zmiany.

Dodanie nowego konta ucznia / studenta do listy, jest możliwe przy użyciu przycisku Dodaj (obiekt B). Oraz potwierdzane komunikatem widocznym w górnej częsci ekranu (obiekt A). Utworzenie konta powoduje dodanie do listy nowego kodu, wraz z opisem ucznia .nowy uczeń. Po utworzeniu takiego konta, należy uzupełnić (zmienić) dane opisujące konto. Dodanie kolejnego konta jest możliwe dopiero po edycji opisu ostatnio założonego konta. Po wykonaniu operacji tworzenia nowego konta, jest ono wyświetlane jako pierwsze na liście, w celu ułatwienia jego dalszej edycji.

Należy również pamiętać aby każde konto posiadało przypisaną grupę. Bez wykonania tej operacji, uczeń nie będzie miał dostepu do zablokowanych domyślnie przez portal ćwiczeń i zadań, pomimo że zostały one odblokowane przez nauczyciela.


Zarządzanie grupami funkcjonuje w podobny sposób jak zarządzanie kontami. Grupy przypisane są do konta nauczyciela który je utworzył i dostepne są tylko w jego profilu. Dostęp do funkcji związanych z grupami możliwy jest poprzez menu GRUPY. Po wybraniu tego przycisku, wyświetlana jest lista dostepnych grup. Widok listy jest zbliżony do tej wystepującej przy kontach. Nauczyciel może dodać nową grupę (obiekt A), wyszukać grupę z użyciem fragmentu jej nazwy (obiekt B) lub zapisać zmiany po edycji nazwy grupy, usunąć grupę i wyświetlić konta jakie są do niej przypisane (obiekt C).

Tworzenie grup działa na tej samej zadzadzie co kont uczniów / studentów. Po kliknięciu przycisku Dodaj tworzona jest nowa grupa, o nazwie .Nowa grupa. Nazwę należy zmienić zgodnie z własnymi potrzebami i zapisać zielonym przyciskiem z sekcji zaznaczonej jako (obiekt C). Dodatkowo kolumna Liczba kont, wskazuje ile kont zostało przypisanych do danej grupy. Grupa może być usunięta jedynie w przypadku jeżeli nie jest do niej przypisane ani jedno konto. Jest to blokada zapobiegająca przypadkowemu usunięciu grupy oraz pozostawieniu kont bez przydziału.

Wybór niebieskiego przycisku z sekcji C, spowoduje wyświetlenie listy kont przypisanych do danej grupy (ekran poniżej). Na liście tej można sprawdzić kto jest uczestnikiem danej grupy, jak również wydrukować listę kodów dostępu, które można rozdać uczniom / studentom (obiekt A). W przypadku dużych grup pomocna może również okazać się wyszukiwarka kont (obiekt B).

Przedstawione powyżej narzędzia mają za zadanie wspomagać nauczyciela w zarządzaniu i porządkowaniu uczniów w portalu exeBOOK. Kombinacja kont i grup w portalu umożliwia wykorzystanie na wiele sposobów. Pozwala jednocześnie na stworzenie indywidualnej struktury organizacyjnej, która pomoże nauczycielowi w codziennej pracy z wieloma uczniami / studentami.

W portalu exeBOOK jest dostępnych wiele modułów tematycznych. Lista aktualnie dostepnych modułów widoczna jest zarówno na stronie głównej portalu jak i na koncie nauczyciela w zakładce DOSTĘPNE MODUŁY. Każdy moduł posiada rozdziały, w których zapisane są ćwiczenia i zadania. Część ćwiczeń i zadań jest ogólnodostepna dla każdego użytkownika bez potrzeby logowania. Większość ćwiczeń i zadań posiada jednak status ZABLOKOWANE, co oznacza że dostęp do nich mozliwy jest dopiero po zalogowaniu. Nauczyciel może samodzielnie decydować które zadania i ćwiczenia są dostępne dla uczniów. Za pomocą menu UDOSTĘPNIONE ĆWICZENIA, nauczyciel może wskazywać które zadania i ćwiczenia mają być dostepne dla której grupy. Dzieki temu, po zalogowaniu, uczeń / student z danej grupy ma otwarty lub zablokowany dostęp do ćwiczenia lub zadania. Ta funkcja umożliwia nauczycielowi etapowe udostepnianie zawrtości poszczególnych modułów, wraz z kolejnymi etapami przerabiania materiału, na jakich znajduje się w trakcie semestru.


Istnieją dwa poziomy na których podejmowana jest decyzja o udostępnieniu zawartości modułu dla wybranej grupy. Nauczyciel może zdecydować czy udostepnić od razu cały rozdział, czy tylko pojedyncze zadania i ćwiczenia. Odblokowanie całego rozdziału, oznacza że konta z wybranej grupy, będą miały dostęp do wszystkich zadań z tego rozdziału.

Po przejściu do menu UDOSTĘPNIONE ĆWICZENIA należy wybrać grupę (obiekt A) oraz moduł (obiekt B). To działanie spowoduje wyświetlenie podsumowania modułu oraz dostępnych rozdziałów, a w nich ćwiczeń i zadań. W górnej części (obiekt C) widoczne jest podsumowanie dostepności dla wybranej grupy i modułu. Pierwszy wykres wskazuje jaka część zadań jest otwarta dla każdego bez logowania. Drugi jaka część (z zamkniętych dla ogółu) jest otwarta dla tej konkretnej grupy. Trzeci natomoast jaka część pozostaje nadal zamknięta (niedostepna) dla grupy. Szczegółowa (nie)dostepność zadań i ćwiczeń jest widoczna na liście poniżej wykresów. Zadanie / ćwiczenie może posiadać status:
- dostępne dla każdego użytkownika portalu, również bez zalogowania.
- niedostępne bez względu na to czy uczeń / student jest zalogowany czy nie.
- dostępne dla ucznia / studenta z danej grupy po zalogowaniu na swoje konto.

Nuczyciel nie ma możliwości zmiany statusu zadania OTWARTEGO, ponieważ jest ono udostępnione dla każdego użytkownika również bez logowania. Może natomoast zarządzać dostepnością zadań ZABLOKOWANYCH, zmieniając ich status na ODBLOKOWANE. Operacja ta jest wykonywana w odniesnieniu tylko do grupy, która została wybrana na liście u góry ekranu. Zmiana statusu zadań odbywa się na poziomie całego rozdziału (obiekt D) lub pojedynczego zadania / ćwiczenia (obiekty E) Po odlokowaniu, zadanie / ćwiczenie jest natychmiast widoczne na kontach zalogowanych użytkowników, którzy należą do danej grupy. Oznacza to że nauczyciel może zdjąć blokadę np. rozpoczynając zajęcia.


W przypadku jeżeli udostepnione uczniowi / studentowi ćwiczenie jest automatycznie sprawdzane przez portal, logowana jest poprawnośc udzielonych odpowiedzi. Nauczyciel może za pomocą swojego profilu śledzić wyniki zapisane dla założonych przez niego kont. W tym celu należy wybrać przycisk WYNIKI INDYWIDUALNE w lewym menu, co spowoduje wyświetlenie skecji z wynikami kont. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać: grupę (obiekt A), ucznia / studenta (obiekt B) oraz moduł (obiekt C) z którego wyniki mają być wyświetlone. Po zdefiniowaniu powyższych parametrów pojawi sie lista zadań / ćwiczeń dla których istnieje mozliwość zapisania wyniku ucznia. Dodatkowo wyświetlany jest status zadań / ćwiczeń, w celu lepszej orientacji które z nich są już dostępne dla ucznia / studenta, a które jeszcze nie.

Każdy aktywny obiekt w zadaniu (sekcja która jest sprawdzana) posiada wynik sumaryczny (obiekt D). Dodatkowo wyświetlany jest wynik dla całego zadania / ćwiczenia (obiekt E), który jest średnią z wyników pośrednich (sekcji). Dla każdej sekcji dodatkowo wyświetlana jest liczba podejść (prób) jakie zostały podjęte przy udzielaniu odpowiedzi.
Wyniki prezentowane są w formie wartości procentowych i obliczane na podstawie udzielonych odpowiedzi. System sprawdza wybrana przez ucznia / studenta odpowiedź i zapisuje jako wynik każdego podejścia.

SCHEMATY OBLICZANIA WYNIKU


Wynik pojedynczej odpowiedzi:
 
typ zadania / ćwiczenia: pojedynczy wybór lub pole do uzupełnienia
sposób obliczania wyniku: odpowiedź poprawna = 100%, odpowiedź błędna = 0%
 
typ zadania / ćwiczenia: wielokrotny wybór
sposób obliczania wyniku: (liczba wybranych odpowiedzi poprawnych + liczba niewybranych odpowiedzi błędnych) / liczba odpowiedzi możliwych * 100%
 
Wynik pojedynczej sekcji:
 
sposób obliczania wyniku: suma wyników pojedynczej odpowiedzi / liczba podejść * 100%
 
Wynik pojedynczego zadania / ćwiczenia:
 
sposób obliczania wyniku: suma wyników wszystkich sekcji / liczba sekcji * 100%
 

W momencie kiedy uczeń / student uzyska wynik pojedynczej sekcji wartości 100%, kolejne odpowiedzi nie są już rejestrowane. Dla zadań typu pole jednokrotnego wyboru lub tekst do uzupełnienia, konto ma możliwość do 4 podejść do rozwiązania zadania. W przypadku pól typu wybór wielokrotny liczba możliwych podejść wynosi 6.