Regulamin

REGULAMIN SERWISU exeBOOK.pl

1.    exeBOOK jest platformą wspomagającą naukę informatyki, przeznaczoną dla wszystkich typów szkół, posiadających uprawnienia szkoły publicznej.
2.    exeBOOK jest własnością Polskiego Towarzystwa Informatycznego z siedzibą w Warszawie (00- 394) przy ul. Solec 38 lok. 103, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043879. Zwane dalej PTI.
3.   Korzystać z exeBOOK mogą szkoły, które zgłosiły się za pomocą formularza rejestracyjnego exeBOOK, zaakceptowały Regulamin i zostały zweryfikowane przez właściciela serwisu.
4.    Korzystanie z exeBOOK jest i pozostanie całkowicie bezpłatne.
5.    Materiały składające się na exeBOOK objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Aby zobaczyć kopię licencji wejdź na https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl lub napisz do Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
6.    Każda zarejestrowana szkoła otrzymuje co najmniej 2 dostępy dla nauczycieli składające się z zanonimizowanego loginu i hasła.
7.    Zalogowanie się do exeBOOK jest jednocześnie akceptacją Regulaminu.
8.    Po zalogowaniu nauczyciel może wygenerować konta dla uczniów / studentów, które udostępnia w celu wykonywania ćwiczeń zawartych w exeBOOK.
9.    Nauczyciele tworzący konta uczniów nie mogą wprowadzać danych osobowych uczniów. PTI zaleca rejestrowanie uczniów / studentów poprzez nadanie im identyfikatora np. „uczeń 1”, „uczeń 2” lub "numer albumu X", "numer albumu Y", itd. Tak aby tylko nauczyciel wiedział jakie dane odpowiadają jakiemu uczniowi.

Kontakt w sprawach związanych z serwisem exeBOOK możliwy jest pod adresem: kontakt@exebook.pl